เงื่อนไขการให้บริการ

 

1. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1.1    บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

1.2    บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าพร้อมใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

1.3    บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการชำระเงินค่าสินค้า

1.4    ในกรณีที่ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัทฯ กรุณาส่งหลักฐานการโอนชำระเงินมาที่บริษัทฯ ทั้งนี้กรุณานำสำเนาการโอนมาเพื่อติดต่อรับสินค้าด้วย

 

2. เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

2.1    ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว

2.2    ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

 

3. นโยบายการคืนเงิน

ในกรณีที่สินค้าหมด หรือไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ซึ่งในกรณีการคืนเงินท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ

โดยเอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน ได้แก่

-  สำเนาบัตรประชาชน

-  สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้าพร้อมทั้งเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ( ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อจะต้องตรงกัน )

** ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **